Aon Empower Results
Aon plc

Individuell pensjonskonto

Finansdepartementet har sendt på høring utkast til lovverk for «individuell pensjonskonto».

Etter diverse forslag fra arbeidsgrupper skriver høringsnotatet om endringer i innskuddspensjonsloven, som vil kunne gjøre det mulig for enkeltindivider å samle sin pensjonsopptjening i en konto.

Det foreslås at det opprettes en pensjonskonto for hvert individ som enten inngår i arbeidsgivers pensjonsordning eller opprettes hos en pensjonsleverandør som velges av arbeidstaker. Arbeidstaker vil ha rett til å overføre alle sine tidligere opptjente rettigheter i innskuddsordningen inn på denne kontoen. Det samme gjelder pensjonssparing i tidligere individuelle ordninger.

Den enkelte må selv betale kostnader ved å forvalte den tidligere oppsparte kapitalen.

Arbeidsgiver skal betale kostnader til administrasjon og forvaltning som knyttes til dagens ordning.

Dersom arbeidsgivers ordning og arbeidstakers individuelt valgte ordning er i to ulike pensjonsleverandører, skal arbeidsgiver betale for kostnadene til dagens ordning til «sin leverandør», mens dette overføres til den andre leverandøren. Eventuelle besparelser/merkostnader for forvaltning i den individuelle leverandøren belastes individet.

Annet regelverk som er berørt

Tidligere arbeidsgrupper har berørt annet regelverk i innskuddsordningen, herunder:

  1. Minstekrav for å få med seg pensjonskapitalbevis på ett år
  2. Minste stilling for å være omfattet av ordningen lik 20 %
  3. Laveste alder for å være med i ordningen lik 20 år
  4. Valgfriheten til å betale innskudd for den første G’en
 

I høringsnotatet foreslås at arbeidstaker skal få med seg pensjonsopptjening, uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. De andre punktene legges det ikke opp til å endre i denne høringen.

Forholdet til hybrid pensjon

Pensjonskapital fra hybridordninger omfattes ikke av høringsnotatet, men departementet skriver at man vil komme tilbake med forslag til samling av kapital fra hybridordninger på et senere tidspunkt.

Konsekvenser (etter Aons vurdering)

Arbeidsgiver vil som i dag forholde seg til en pensjonsleverandør, men den enkelte ansatte kan benytte seg av muligheten til å flytte kapitalen til «eget selskap» for å spare kostnader, samle pensjonsrettigheter eller forvalte kapitalen på annen måte enn i arbeidsgivers ordning.

Oppheving av 12 måneders regelen for å få med seg opptjent kapital, vil være noe fordyrende for arbeidsgiver, da denne kapitalen i dag vil refunderes til arbeidsgivers premiefond, som igjen kan benyttes til fremtidig premieinnbetaling. Dette vil spesielt være for de arbeidsgivere som har hyppig turn-over.

Høringsfrist

21. februar 2018

For mer informasjon

Aon plc

Vidar Pedersen
Fagsjef
m +47 99 58 99 27
e vidar.pedersen@aon.no
LinkedIn